Декларация за използван софтуер

Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (изискване по регламент). Декларацията може да изтеглите от тук […] Задължително се предава на организаторите на турнира при регистрация на 29.11.2019 г.

Повече информация

Декларация за информираност и съгласие

Съгласно т. 86 и т. 90 от Раздел II на Приложение № 1 към Заповед № РД09–2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за участието си в националния есенен турнир по информационни технологии всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) […]

Повече информация